سوال

کرگدن
کرگدن سفید از کرگدن سیاه بزرگ تر است است؟
کر گدن سفید در کجا رندگی می کند؟

چرا کرگدن سفید خاکستری است؟

سرعت کرگدن چند کیلومتر در ساعت است؟

کرگدن برای چه قتل عام می شود؟

 

شیر

شیر نر روزی چند ساعت می خوابد؟

شیر ها کی غرش می کنند؟

صدای شیر تا چند متر آنورتر می رود؟

شیر ماده به تنهایی شکار می کند؟

بچه شیر ها در چه سنی گروه را ترک می کنند؟

در کل گروه چند شیر زندگی می کنند؟

 

شتر مرغ

آیا تخم شتر مرغ درشت ترین تخم پرندگان است؟

جوجه شتر مرغ چه قدر وقت لازم دارد تا از تخم بیرون بیاید؟

شتر مرغ سرعت زیادی دارد؟

چرا شتر مرغ سرش را در خاک فرو می برد(نزدیک زمین می برد)؟

وزن و قد شتر مرغ چه قدر است؟ 

 

پاندا

وقتی بچه پاندا به دنیا می آید شبیه چه حیوانی است؟

پاندا ها در کجا زندگی می کنند؟

پاندا چند انگشت دارد؟

پاندای کوچک در کجا زندگی می کند؟

غذای پاندای کوچک چیست؟                                                   / 0 نظر / 9 بازدید