# دیکتیونری

کاالینز برای جاوا

collins: http://download.downplex.smsstatus.com/installers/out/en/37/www.downloadplex.com/en/8e15625d6c158ec48f374efb77bd2714/0e/8f/41641c6b618e530dcd6586a9c0e2/generic/installer_collins_polish_dictionary_for_java_English.exe قابلیت ها: دارای منطقه ای به اسم:واژگان من که در آن کلماتی که شما  اضافه می کنید هست و تاریخچه
/ 0 نظر / 8 بازدید